فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
باند گچى
یکی از روش های بیحرکت کردن شکستگی بعد از جااندازی آن استفاده از گچ گیری است...
کد کالا 1061001 باند گچی سالم بعرض 5 سانتیمتر 43,000
کد کالا 1061002 باند گچی سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 64,600
کد کالا 1061003 باند گچی سالم بعرض 10 سانتیمتر 86,100
کد کالا 1061004 باند گچی سالم بعرض 15 سانتیمتر 129,100
کد کالا 1061005 باند گچی سالم بعرض 20 سانتیمتر 172,200
کد کالا 1062001 باند گچی نرمال ساینا بعرض 5 سانتیمتر 36,600
کد کالا 1062002 باند گچی نرمال ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 54,900
کد کالا 1062003 باند گچی نرمال ساینا بعرض 10 سانتیمتر 73,200
کد کالا 1062004 باند گچی نرمال ساینا بعرض 15 سانتیمتر 109,800
کد کالا 1062005 باند گچی نرمال ساینا بعرض 20 سانتیمتر 146,300
کد کالا 1063001 باند گچی ساینا بعرض 5 سانتیمتر 36,600
کد کالا 1063002 باند گچی ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 54,900
کد کالا 1063003 باند گچی ساینا بعرض 10 سانتیمتر 73,200
کد کالا 1063004 باند گچی ساینا بعرض 15 سانتیمتر 109,800
کد کالا 1063005 باند گچی ساینا بعرض 20 سانتیمتر 146,400
   >>

آتل گچی ارتوپدي
آتل گچی سالم به صورت نواری و در عرض ها و طول های آماده تولید می شود، لذا سایز مناسب برای هرگونه استفاده ای در دسترس می باشد...
کد کالا 1065000 آتل باند گچی متری 10 * 750 سانتیمتر 1,863,000
کد کالا 1066000 آتل باند گچی متری 12.5 * 750 سانتیمتر 2,587,500
کد کالا 1067000 آتل باند گچی متری 15 * 750 سانتیمتر 3,260,250
کد کالا 1068000 آتل باند گچی متری 20 * 75 سانتیمتر 4,347,000
کد کالا 1065001 آتل باندگچی سایز بندی 10 * 38 سانتیمتر 94,392
کد کالا 1065002 آتل باند گچی سایز بندی 10 * 45 سانتیمتر 111,780
کد کالا 1065003 آتل باندگچی سایز بندی 10 * 50 سانتیمتر 124,200
کد کالا 1065004 آتل باندگچی سایز بندی 10 * 60 سانتیمتر 149,040
کد کالا 1065005 آتل باند گچی سایز بندی 10 * 65 سانتیمتر 161,460
کد کالا 1065006 آتل باند گچی سایز بندی 10 * 70 سانتیمتر 173,880
کد کالا 1065007 آتل باند گچی سایز بندی 10 * 75 سانتیمتر 186,300
کد کالا 1067001 آتل باند گچی سایز بندی 15 * 38 سانتیمتر 165,186
کد کالا 1067002 آتل باندگچی سایز بندی 15 * 50 سانتیمتر 217,350
کد کالا 1067003 آتل باند گچی سایز بندی 15 * 65 سانتیمتر 282,555
کد کالا 1067004 آتل باند گچی سایز بندی 15 * 70 سانتیمتر 304,290
کد کالا 1067005 آتل باند گچی سایز بندی 15 * 75 سانتیمتر 326,025
کد کالا 1067006 آتل باندگچی سایز بندی 15 * 80 سانتیمتر 369,495
کد کالا 1067007 آتل باندگچی سایز بندی 15 * 90 سانتیمتر 391,230
کد کالا 1067008 آتل باندگچی سایز بندی 15 *95 سانتیمتر 412,965
کد کالا 1067009 آتل باندگچی سایز بندی 15 * 100 سانتیمتر 434,700
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674