فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
جوراب واريس


واریس یک نوع نارسایی وریدها یا همان سیاهرگهای سطحی اندام است که در قسمت پا شایعتر میباشد...کد کالا 1251001 جوراب واریس سالم خیلی کوچک 1,232,000
کد کالا 1251002 جوراب واریس سالم کوچک 1,232,000
کد کالا 1251003 جوراب واریس سالم متوسط 1,232,000
کد کالا 1251004 جوراب واریس سالم بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251005 جوراب واریس سالم خیلی بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251006 جوراب واریس سالم خیلی خیلی بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251000 جوراب واریس سالم XS...XXL 1,232,000


كار وريدها (سياهرگ ها) بازگردانيدن خون بدون اكسيژن از اندام هاي بدن به قلب است تا قلب براي تامين اکسيژن مورد نياز خون، آن را به شش ها بفرستد. پس از آن خون اكسيژن دار به قلب باز مي گردد و از آنجا به سرخرگ آئورت پمپ شده و بالاخره در سراسر بدن منتشر مى شود.

وريدهاى ساق پا كار دشوارترى دارند، چرا كه بايد خون را در مسيري طولانى، در خلاف جهت جاذبه زمين و فشار وزن بدن به جلو برانند. در وريدها دريچه هاى يك طرفه اى قرار دارند كه كار آنها پيشگيرى از بازگشت خون به عقب است. اگر اين دريچه ها كار خود را به خوبى انجام ندهند، خون به عقب بازمي گردد و در وريدها تجمع مي يابد و سبب تورم آنها مى شود.

وريدهاى متورم و بادكرده به دو شكل ديده مى شوند: وريدهاى واريسى و وريدهاى تارعنكبوتى(كه در پزشكى بدان تلانژيكتازى گفته مى شود.) وريدهاى واريسى بزرگ تر بوده و به رنگ آبى تيره يا ارغوانى هستند و اغلب در سطح پوست، به صورت پرپيچ و خم ديده مى شوند. وريدهاى تارعنكبوتى، كوچك ترند و شبيه تارهاى عنكبوت به نظر مى رسند و رنگ آنها آبى يا قرمز است. اين وريد ها به سطح پوست نزديك بوده و درد و تورم ندارند. بزرگ ترين و طولانى ترين وريد سطحى، وريد صافن بزرگ است كه از سمت داخلى مچ پا وارد كشاله ران مى گردد. زمانى كه دريچه ها در مسير اين وريد و يا اتصالات آن با ساير وريدها خراب مى شوند، خون، تجمع يافته و يا در شاخه هاى وريدى به عقب بازمى گردد و واريس را ايجاد مى كند.

به منظور کنترل نارسایی وریدی استفاده از جوراب های واریس حمایتی، بالا گرفتن متناوب پاها و انجام تمرینات مداوم  توصیه می شود. برای اغلب بیمارانی که فعالیتشان مستلزم ایستادن یا نشستن طولانی مدت است، استفاده از جوراب های واریس فشاری تا زانو (فشار ۳۰-۲۰ میلی متر جیوه) مفید هستند، این جوراب ها برای کاستن از احتباس خون وریدی در طی روز پوشیده شده و شب ها در آورده می شوند. تورم وریدهای واریسی با استفاده از جوراب واریس کاهش یافته و نشانه های بیمار از قبیل درد، ناراحتی و ورم گهگاه مچ پا برطرف می گردند. فشار حاصله از جوراب های واریس فشاری، جریان خون را به سمت وریدهای عمقی و سپس به سوی قلب تسهیل کرده و مانع تجمع و باقیماندن خون در اندام تحتانی می شود از اینرو پوشیدن جوراب واریس فشاریبه بهبود درد ناشی از واریس، فشار وزن بالا بر روی پا، فشار و درد ناشی از ورزش و فعالیت های ورزشی کمک می کند.

در درجه حرارت پائین قابل شستشو می باشد.

جوراب واریس خط دار.jpg

کد کالا 1251001 جوراب واریس سالم خیلی کوچک 1,232,000
کد کالا 1251002 جوراب واریس سالم کوچک 1,232,000
کد کالا 1251003 جوراب واریس سالم متوسط 1,232,000
کد کالا 1251004 جوراب واریس سالم بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251005 جوراب واریس سالم خیلی بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251006 جوراب واریس سالم خیلی خیلی بزرگ 1,232,000
کد کالا 1251000 جوراب واریس سالم XS...XXL 1,232,000


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674